Transparante strook

Splitsen in lettergrepen

Witte strook
Ga met je muis over het woord en splits het in de juiste lettergrepen.

Een woord wordt gesplits op de grens tussen twee lettergrepen.

Dat betekent dat we woorden als volgt splitsen:

dro-men sla-pen Eén medeklinker gaat naar de volgende lettergreep.
leer-ling bos-sen Twee medeklinkers worden verdeeld tussen de lettergrepen.
herf-stig amb-tenaar Bij drie of meer medeklinkers brengen we zo veel mogelijk medeklinkertekens naar het tweede deel waarbij het tweede deel van het woord begint met een lettercombinatie die aan het begin van een Nederlands woord voorkomt.
Pi-ano  koe-ien Twee klinkers worden verdeeld tussen de lettergrepen, maar tweeklanken blijven samen.
hoofd-stad hand-doek Bij samenstellingen splits je tussen de grondwoorden.
la-chen apo-theker Niet splitsen tussen de medeklinkers ch, kw, en th
exa-men taxi Niet splitsen voor of na de letter x wanneer ze de enige medeklinker is.
auto-tje paraplu-tje Extra klinkers in woorden zoals autootje vervallen .
be-invloeden na-ief Het deelteken dat we gebruiken in woorden zoals beïnvloeden vervalt.
baby-tje A4-tje Het weglatingsteken dat we gebruiken in woorden zoals baby'tje vervalt
niet e-ten niet radi-o Je mag nooit één klinker alleen zetten aan het begin of het einde van een woord
ook niet in samenstellingen (niet ope-ten)
Splitsen in lettergrepen icoon